تبلیغات
قـــــاطــیــــ پـــــاتــــــیــــ - من به قله نرسیدم که بخوام سکوت کنم!!

قـــــاطــیــــ پـــــاتــــــیــــ

وبلاگم مثل خـــودم قاطی داره میـــفهمـــی قـــاطیــــــ....


Home | EMail | Profile | Link | Design

سکوت ...سکوت فریادے بلند که توانایے کر کردن گوش های بسته را هم دارد!

فریاد
ےکه خواب از سر "او"بر میدارد!

فریاد
ےکه نابود میکند ...فریادےکه مرا نابود کرد!سکوت او مرا نابود کرد.

حال با این اوصاف خود سکوت را از بین"حالت ها
ے روزانه"انتخاب کرده ام!

امروز
ےها میگویند "سایلنت"و دیروزے ها "بیصدا"!

سکوت من از جنس درد است ول
ے معنای فریاد را نمیدهد !سکوتی تهے است و فقط "سکوت "است و بس!

طور
ے است که کسے را به نابود ےنمیکشاند آخر چطور شخصی که خود خرابه اے پر از جغدهای آوازه خان بیش نیست
 
 میتواند ساختمان چند صد هزار متر
ےغرور اورا نابود کند؟

مگر میشود؟؟گوی
ے از محالات تاریخ است که بشر تاکنون به چشم ندیده!

خرابه ا
ےشدم خرابه ا ےکه روز به روز نابود ےاش بیشتر به نمایش همگان گذاشته میشود!

شبیه سالن"show"فقط تفاوت ها
یےاساسی دارد !

اینجا فرش قرمز
ےبرای مانکن ها پهن نشده که زیبایے لباسشان را یا هیکل خوش تراششان را نشان دهند!

اینجا چند مانکن با ریخت و قیافه های متفاوت ندارد اینجا فقط یک مدل دارد!

این مدل "قلب"من است!قلب تکه تکه شده 
ےمن...

قلبم طور
ےنابود شده است که حتے مانند پریود ها ےماهانه ماه ےیک بار فقط دردش نمیگرد!

درد او دقیقه ا
ے"60"بار است!فقط وقتے به خواب رفته ام آرام میگرد که البته خوب است و جاے شکرش باقی ست!

این درد همیشگ
ے مانند کثافط دارد از زندگیم بالا میرود و این زندگی لعنت ےرا به گند میکشاند!درد بد تر از این هست که فرهاد زندگ
ے ام تیشه به دست شده است و افتاده به جان ریشه ے  زندگے من؟؟

آها
ے مرد ضعیفه گیر آورد؟ے؟خوشا به مرد بودنت رو ےهمه شان را سفید کردے!مرد ها ےتاریخ را میگویم!

نمی
دانم ساکت بنشینم یا...آر ےگزینه ها ےروی میز من جنگیدن با این سکوت و فرهاد زندگے ام است!

من از این خرابه
ے  متروک ،آسمان خراشے میسازم تا دل آسمان..درنزدیکےخـــدا...

من شک ندارم قدرت من از قدرت این زندگ
ےواین سکوت بیشتر است ...آرے من فریادسرمیدهم!

فریاد من بلند تر از این سکوت است!

میتواند پرده ها
ے گوش هارا پاره کند!فریادے که مانند تخلیه ے الکتریکے ابر ها رعدو برقےمیسازد که باهر نورش دنیا را میلرزاند!

فریاد من توانای
ے تکان دادن این دنیا را دارد!تکان دادن دنیا...تکان دادن دلها...دلهایی که روزه ے سکوت اختیار کرده اند!

آها
ے فرهاد هنوز هم دوستت دارم ولی به نبردت می آیم یا همه چیزت را به غنیمت میبرم یا همه چیزم را میبازم!

"قمار"در اسلام حرام است!ول
ے سر این میز مینشینم و باتو قمار میکنم!

میباز
ےفرهاد تلاش نکن قبل از شروع باز ےاعلام شکست کن!

نگران غرورت هستم که وقت باز
ے بشکند!

مواظبش باش عجیب در دستانم گرفتار شده!

فقط کاف
ے است دست از پا خطا کنےمرد...قلبت را نشانه میروم!

Tags:
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | سه شنبه 22 بهمن 1392 | 05:29 ب.ظ| نظرات()


مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ