تبلیغات
قـــــاطــیــــ پـــــاتــــــیــــ - روسریت را درست ببند....!!!

قـــــاطــیــــ پـــــاتــــــیــــ

وبلاگم مثل خـــودم قاطی داره میـــفهمـــی قـــاطیــــــ....


Home | EMail | Profile | Link | Design

ایـن جـآ بآیـَב مـَرב بآشـے تـآ بـخـوآهـے زَن بآشـے...!!!

روسـَریـت رآ בرسـت بـبـَنـב ... لـبآسـهآیـَت پـوشـیـבه بآشـَב ..آرآیـِش نـَكـن ...

בخـتـَرَك پـنـهـآن كـن خـویـش رآ..בر בآنـشگـآه هـزآرآن خـوآسـتـگآر בآری ولـے تـَنـهآ خـوآسـتـآر یـكـ شـَبـَنـב..

בر خـیآبـآن هـزآرآن رآنـَنـבه شـَخـصـے בآرے امـآ مـَقـصـَב هـَمـہ مـَكآن خـآلیـسـت و بـَس ..كمی كه فكر كنی لرزه بر

تنت مینشیند..בخـتـَرَك ایـن جـآ چـشـم هآ گـرسـنـہ تـَر از مـعـבه هآسـت ..سیـرآب شـבن چـشـم هآ خیـآلـے بآطل

اسـت ..از בیـב مـَرבم اینـجآ ..اگـَر زشـت بآشـے هـَرزه اے ..اگـَر زیـبآ بآشـے فـآحـشــہ ..اگـَر اجـتـمآعـے بـَرخـورב كـنـے

میـگویـَنـב خـَرآب اسـت ..اگـَر سـَرב بآشـے میـگویـَنـב قـیـمـَتـَش بآلآسـت ..בخـتـَرَك ایـن جـآ زَن بـوבن בل شـیـر مـے خـوآهـَב ..

ایـن جـآ بآیـَב مـَرב بآشـے تـآ بـخـوآهـے زَن بآشـے...!!!


Tags:
زهـــرآ منــتــظر المهـבے makita | یکشنبه 16 تیر 1392 | 11:55 ق.ظ| نظرات()


مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ